Menu

Nasza fundacja

Misja i cele fundacji

Misja Fundacji

Fundacja Społeczna "PROGRES" ustanowiona została w 2014 r. pod nr KRS:0000536847.

Misją Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez oddziaływanie na różne sfery życia, tak aby rozwijać potencjał i wywoływać zmianę w sposobie funkcjonowania społecznego.

Cele fundacji

Nasze cele to:

01Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

02Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

03Działalność charytatywna i prospołeczna.

04Działalność na rzecz osób starszych.

05Działalność wspierająca i promująca idee wolontariatu.

06Szeroko rozumiana pomoc społeczna w tym również świadczenie pracy socjalnej.

07Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

08Działania na rzecz osób wykluczonych społecznie w tym niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, ubogich.

09Ochrona i promocja zdrowia.

10Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

11Działanie na rzecz kultury i sztuki.

12Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

13Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

14Działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego.

Nasze cele chcemy realizować poprzez:

01Wypracowywanie i upowszechnianie modeli, metod i standardów zawodowych w zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

02Działania zmierzające do integracji społecznej i zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

03Stworzenie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej.

04Przeciwdziałanie dyskryminacji osób ubogich, niepełnosprawnych, bezdomnych i starszych w życiu społecznym i zawodowym.

05Upowszechnianie skutecznych modeli ekonomii społecznej.

06Pomoc osobom bezdomnym lub zagrożonym bezdomnością w pozyskiwaniu lokali mieszkalnych lub w remontach lokali przez nich zajmowanych.

07Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji zawodowej, w tym organizowanie szkoleń zawodowych, poradnictwo zawodowe, pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

08Organizowanie i wspieranie spółdzielni socjalnych.

09Kształtowanie postaw społecznych u dzieci, młodzieży wobec osób wykluczonych m.in. przez niepełnosprawność, ubóstwo, starość, bezdomność, bezrobocie.

10Świadczenie pomocy społecznej w tym pracy socjalnej osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

11Wspieranie integracji osób wykluczonych społecznie w środowisku lokalnym.

12Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie.

13Prowadzenie działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

14Wspieranie młodych twórców i działalności artystycznej.

15Organizowanie koncertów i aktywności o charakterze charytatywnych.

16Organizowanie wydarzeń/imprez kulturalnych, wychowawczych, sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych.

17Organizowanie zbiórek publicznych.

18Propagowanie społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców.

19Opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych.

20Organizowanie szkoleń, konferencji, sympozjów, debat, dyskusji i innych form edukacji.

21Prowadzenie akcji społecznych i informacyjnych.

22Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym statutem Fundacji oraz współpraca z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi.

23Organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych jak i niematerialnych przedsięwzięć objętych celami Fundacji.

24Gromadzenie środków materialnych i finansowych pozwalających na realizację celów fundacji.

25Prowadzenie edukacji przyrodniczej.

26Działanie w zakresie czynnej ochrony przyrody.

27Prace badawcze i monitoringowe.

28Zastosowanie i propagowanie pro-środowiskowych metod zarządzania i gospodarowania zasobami.

Sprawozdania Fundacji

Sprawozdanie z działalności Fundacji Społecznej Progres w roku 2015

Zarząd Fundacji

Jakub Wrona – Prezes Zarządu
Jakub Słowik – Vice Prezes Zarządu
Aldona Świtek-Wrona – Vice Prezes Zarządu
Anna Łakoma – Sekretarz - Członek Zarządu


Rada Fundacji

Wojciech Sanek - Przewodniczący Rady Fundacji
Ewelina Lasko - Członek Rady Fundacji
Mariusz Liszka - Członek Rady Fundacji
E-mail: fsprogresbiuro@gmail.com
Siedziba: ul. Obrońców Lwowa 21, 33-101 Tarnów
BSR w Krakowie Oddział w Tarnowie
08 8589 0006 0250 0926 2494 0001
×