Menu

W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę

Albert Camus

Piernik Ciężkowicki - inspirowany smakiem lokalności


Zobacz więcej...
 1. Misja fundacji
 2. Cele fundacji
 3. Zarząd i Rada fundacji
Misją Fundacji
jest prowadzenie działalności pożytku publicznego
na rzecz ogółu społeczeństwa
poprzez oddziaływanie na różne sfery życia,
tak aby rozwijać potencjał
i wywoływać zmianę w sposobie funkcjonowania społecznego.
Nasze cele to
 • Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • Działalność charytatywna i prospołeczna.
 • Działalność na rzecz osób starszych.
 • Działalność wspierająca i promująca idee wolontariatu.
 • Szeroko rozumiana pomoc społeczna w tym również świadczenie pracy socjalnej.
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
 • Działania na rzecz osób wykluczonych społecznie w tym niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, ubogich.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 • Działanie na rzecz kultury i sztuki.
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 • Działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego.
Zarząd Fundacji Społecznej "PROGRES" stanowią:
Jakub Wrona – Prezes Zarządu
Jakub Słowik – Vice Prezes Zarządu
Aldona Świtek-Wrona – Vice Prezes Zarządu
Anna Łakoma – Sekretarz - Członek Zarządu
Radę Fundacji Społecznej "PROGRES" stanowią:
Wojciech Sanek - Przewodniczący Rady Fundacji
Agnieszka Sroka - Członek Rady Fundacji
Zygmunt Tabisz - Członek Rady Fundacji

Nasze Kampanie

Pomagaj inaczej

jest to kampania społeczna zainicjowana przez Fundację Społeczną PROGRES, przy współudziale instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w działalność na rzecz potrzebujących. Kampania ma na celu rozpowszechnienie wśród mieszkańców miasta Tarnowa informacji o skutecznych formach pomocy osobom potrzebującym i pokazanie prawdziwego oblicza żebractwa.

Współpracujemy...

E-mail: fsprogresbiuro@gmail.com
Siedziba: ul. Obrońców Lwowa 21, 33-101 Tarnów
BSR w Krakowie Oddział w Tarnowie
08 8589 0006 0250 0926 2494 0001
×